خرید حق اشتراک

بنستانهای پزشک عمومی

دکتر ارازی

پزشک عمومی دکتر ارازی

بعثت غربی
%38 تخفیف 20,000 تومان 32,000
پزشک عمومی

پزشک عمومی دکتر محمودرضا امیربیک

طالقانی شرقی
%90 تخفیف 3,000 تومان 32,000