خرید حق اشتراک

بنستانهای مصارف روزانه

مزرعه سبزی

مزرعه سبزی

خیابان سرابی
%20 تخفیف 40,000 تومان 50,000
میوه سرای ناب

میوه سرای ناب

میدان ترمینال
%15 تخفیف 85,000 تومان 100,000
میوه فروشی شهروند

میوه فروشی شهروند

خیام شمالی
%40 تخفیف 30,000 تومان 50,000
میوه فروشی نوروزی

میوه فروشی حافظ

حافظ جنوبی
%20 تخفیف 40,000 تومان 50,000
لبنیات سنتی کوهستان

لبنیات سنتی کوهستان

خیابان سرابی
%15 تخفیف 85,000 تومان 100,000